query($sql); $stopka = mysql_fetch_assoc($stopka); $stopka = new strona($stopka['id_str']); echo $stopka->get('tresc'); ?>
.